უცხ.ს.IV.10.

მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის/ნაწყვეტის ხმამაღალი კითხვა.

ინდიკატორები

  • შეარჩევს ტექსტს/ნაწყვეტს, რომლის წაკითხვაც სურს აუდიტორიის წინაშე;
  • ხმამაღლა წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
  • შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს;
  • ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
  • სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
  • კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან;
  • მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

რესურსები