უცხ.ს.III.7.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს მცირე ზომის თხრობითი ტექსტი (მაგ., ადაპტირებული მოთხრობა, მოგონება, ნამდვილი ამბავი და სხვა).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ზოგად შინაარსს;
  • სათაურს გააზრებულად აკავშირებს ტექსტთან;
  • ამოიცნობს მთხრობელს, პერსონაჟებს, ავტორს;
  • ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას;
  • ასახელებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, სად, როგორი, როგორ, რატომ და სხვა);
  • ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
  • ახასიათებს პერსონაჟებს ექსპლიციტურად მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით;
  • ამოიცნობს მთხრობელის/პერსონაჟის განწყობილებებს, ემოციებს, დამოკიდებულებას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები