უცხ.ს.III.6.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის ინფორმაციული ტექსტი (მაგ., დაიჯესტი, ბიოგრაფიული ცნობარი, ანოტაცია და სხვა).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
  • ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას;
  • აკავშირებს ერთმეთთან სხვადასხვა სახის ინფორმაციას და გამოაქვს დასკვნა;
  • განსაზღვარავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;
  • მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან;
  • ამოიცნობს ფაქტებსა და მოვლენებს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს;
  • აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას პირად გამოცდილებასთან.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები