უცხ.ს.III.28.

მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიების გამოყენება გრამატიკის ათვისების გასაადვილებლად.

ინდიკატორები

  • კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს გრამატიკულ სტრუქტურებს/წესებს;
  •  იყენებს ამოცნობილ სტრუქტურებს/წესებს განსხვავებულ კონტექსტებში;
  •  ადარებს ერთმანეთს უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ  სტრუქტურებს/ კანონზომიერებებს;
  •  იყენებს და თავადაც ქმნის სქემებს, ტაბულებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

რესურსები