უცხ.ს.III.22.

მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას უცხოენოვანი კულტურული და სოციოკულტურული თავისებურებების მიმართ.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საზოგადოებაში ქცევის წესებს, ეტიკეტს და იცავს მას სიმულაციური სიტუაციების გათამაშებისას;
  •  ამოიცნობს ტრადიციებს, ადათებს, ზნე-ჩვეულებებს და ადარებს მშობლიურთან, პოულობს მსგავსებებს, განსხვავებებს;
  • კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ აზრს, შეხედულებას, დამოკიდებულებას კულტურულ თავისებურებებზე მსჯელობისას.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები