უცხ.ს.III.18.

მოსწავლეს შეუძლია დამხმარე საშუალებებზე დაყრდნობით საუბარი. 

ინდიკატორები

  • წინასწარი მომზადების საფუძველზე მარტივი ენით საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (თავისუფალი დრო, მოდა და სხვა);
  • წინასწარი მომზადების საფუძველზე მარტივი ენით ჰყვება თავს გადამხდარ, გაგონილ, წაკითხულ ამბავს;
  • საკვანძო სიტყვებსა და ენობრივ კონსტრუქციებზე დაყრდნობით გადმოსცემს მოსმენილი ტექსტის შინაარს.

რესურსები