უცხ.ს.III.16.

მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა. 

ინდიკატორები

  • სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე;
  • ახერხებს თანამოსაუბრეთა რეპლიკებზე რეაგირებას;
  • წინასწარი მომზადების საფუძველზე ახერხებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას და მის განმარტებას (რა მოსწონს/არ მოსწონს, რატომ);
  • წინასწარი მომზადების საფუძველზე აკეთებს სხვადასხვა ტიპის არჩევანს და განმარტავს მას (მაგ., რომელი მსახიობი ურჩევნია და რატომ, სად ურჩევნია წასვლა და რატომ და სხვა);
  • მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ საჭიროებებთან დაკავშირებით;
  • პასუხობს წაკითხულ ტექსტთან დაკავშირებულ კითხვებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები