უცხ.ს.III.13.

მოსწავლეს შეუძლია დამხმარე საშუალებებზე დაყრდნობით მცირე ზომის ტექსტების შედგენა და შემოქმედებითი დამოკიდებულების გამოვლენა.

ინდიკატორები

  • თავს უყრის წაკითხულ ტექსტში შესწავლილ საკვანძო სიტყვებს, ენობრივ კონსტრუქციებს და მათზე დაყრდნობით თხზავს მსგავსი სტრუქტურის ტექსტს;
  • განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ ამბავს;
  • გასაგებად გადმოსცემს შინაარსს.

რესურსები