უცხ.ს.III.12.

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ინფორმაციული ტექსტის (მაგ. ცნობარი, ანოტაცია, დაიჯესტი და სხვა) შედგენა. 

ინდიკატორები

  • თავს უყრის საჭირო ინფორმაციას, ილუსტრაციებს;
  • განსაზღვრავს ინფორმაციის ორგანიზების წესს;
  • თხზავს ტექსტს;
  • ასათაურებს;
  • აფორმებს ილუსტრაციებით.

რესურსები