უცხ.ს.II.9.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს მარტივი კორესპონდენცია (სხვადასხვა ხასიათის ღია ბარათი, პირადი წერილი)

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ავტორ, ადრესატ, კორესპონდენციის მიზან);
  • ამოიცნობს გაგზავნის თარიღსა და ავტორის/ადრესატის მისამართს;
  • ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მაგ., მილოცვა, მოწვევა, რაიმეს შეთავაზებადა სხვა);
  • ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, სად, როდის, რა, რამდენი, როგორ, რატომ და სხვა);
  • ამოიცნობს ემოციებს, დამოკიდებულებებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები