უცხ.ს.II.7.

მოსწავლე ფლობს ხმამაღალი კითხვის უნარს.

ინდიკატორები

  • გარკვევით და გამართულად კითხულობს ნაცნობ ტექსტს;
  • თანაკლასელებთან ერთად ხმამაღლა და გამომსახველობით კითხულობს ნაცნობ დიალოგს/სკეჩტს, იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადების წარმოთქმის დროს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები