უცხ.ს.II.34.

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა ხერხს ლექსიკური მარაგის განსამტკიცებლად და გასამდიდრებლად.

ინდიკატორები

  • სისტემატურად იმეორებს გავლილ ლექსიკურ მასალას;   
  • ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს;
  •  იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (რამდენჯერმე გადაწერა, ხმამაღლა გამეორება, ერთი ფუძის სიტყვების, ანტონიმური/სინონიმური წყვილების დაჯგუფება, ასოცირება, კონტექსტში გამოყენება, თემატიკის მიხედვით დაჯგუფება და სხვა).

რესურსები