უცხ.ს.II.29.

მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებაუცხოენოვანი ქვეყნის კულტურისა და სოციოკულტურის თავისებურებების მიმართ.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საზოგადოებაში ქცევის ეტიკეტს, წესებს და იცავს მათ სიმულაციური სიტუაციების გათამაშებისას;
  • მშობლიურ ენაზე სვამს კითხვებს/ითხოვს განმარტებას კონკრეტული სოციოკულტურული საკითხების გარშემო;
  • კორექტულად გამოთქვამს საკუთარ აზრს, შეხედულებას, დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებებზე მსჯელობისას.

რესურსები