უცხ.ს.II.28.

მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს სახელმწიფო სიმბოლოებს (დროშა, ერბი, ჰიმნი);
  • აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ტექსტებში/სასწავლო მასალებში ასახულ სახელმწიფო სიმბოლოებს, კულტურის ან საყოფაცხოვრებო რეალიებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები