უცხ.ს.II.27.

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ზეპირმეტყველების სათანადო სტრატეგიები.

ინდიკატორები

  • კომუნიკაციის წარმართვისთვის იყენებს აუცილებელ რესურსებს (მაგ., მოდელებ, საკვანძო სიტყვებ, ფრაზებ, გამოთქმებ, კლიშეებ);
  • იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია, ანტონიმის/სინონიმის მითითება, პერიფრაზირებას/ნაგულისხმევი საგნის აღწერას, ან მისი დანიშნულების მითითება/ და სხვა);
  • წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად;
  • ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
  • გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს გამეორებას, განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას.

რესურსები