უცხ.ს.II.24.

მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას სატელეფონო საუბარს. 

ინდიკატორები

  • იყენებს სათანადო კლიშეებს;
  • რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე.

რესურსები