უცხ.ს.II.23.

მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა. 

ინდიკატორები

  • სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე ( მაგ., ჩაცმულობა, საყვარელი გმირი, ჰობი, თავისუფალი დრო, სკოლა, მეგობრები და სხვა);
  • მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციებში (მაგ., მაღაზიაში, ექიმთან, დაპატიჟება, შეხვედრის დანიშვნა და სხვა);
  • თავს ართმევს სატელეფონო საუბარს;
  • სათანადოდ რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე;
  • იყენებს კონკეტული საკომუნიკაცო სიტუაციის შესაბამის კლიშეებს, ენობრივ ფორმულებს;
  • პასუხობს ნასწავლი ტექსტის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებზე;
  • გამოხატავს ემოციებს, შეხედულებებს, განწყობილებას;
  • აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ადამიანებს;
  • უცხოურ ენაზე გადმოსცემს სათქმელს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით.

რესურსები