უცხ.ს.II.22.

მოსწავლე ფლობს ფონოლოგიურ უნარ-ჩვევებს.

ინდიკატორები

  • გასაგებად მეტყველებს დიალოგების გათამაშებისას, ზეპირად კითხვისას იცავს უცხოური ენისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას, ჟღერადობას, აქვს სათანდო გამოთქმა.

რესურსები