უცხ.ს.II.21.

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს წერის სათანადო სტრატეგიებს.

ინდიკატორები

  • მოიძიებს და თავს უყრის აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (მაგ., ლექსიკონ, ნიმუშ, გრამატიკულ ცნობარ და სხვა);
  • ადგენს შესასრულებელი სამუშაოს გეგმას, საკომუნიკაციო მიზნიდან გამომდინარე შეარჩევს სათანადო ენობრივ მასალას (მაგ., ლექსიკურ ერთეულებ, კლიშეებ, გრამატიკულ ფორმებ და სხვა);
  • წერს შავ ვარიანტს;
  • გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს ენობრივ შეცდომებს;
  • ათეთრებს ნაწერს.

რესურსები