უცხ.ს.II.18.

მოსწავლეს შეუძლია შექმნას სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული ტექსტი (ბუკლეტი, აფიშა).

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ავტორ, რეკლამის მიზან, ტექსტის ფორმატ, ადრესატ);
  • იგონებს სათაურს;
  • წერს ილუსტრაციის კომენტარებს;
  • ლაკონურად ადგენს ძირითად ტექსტს (ანოტაციას);
  • მიუთითებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (თარიღ, ფას, ადგილ, პირობებსა და სხვა)
  • ფაქტობრივ ინფორმაციას დაურთავს შეფასებებს.

რესურსები