უცხ.ს.II.17.

მოსწავლეს შეუძლია მისწეროს წერილი თანატოლს, ახლობელს (ხელნაწერი ან ელექტრონული ვერსია).

ინდიკატორები

  • ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;
  • აგებს თხრობას, თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს, ფაქტებს;
  • გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, სურვილებს. 

რესურსები