უცხ.ს.II.16.

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით შეადგინოს სხვადასხვა შინაარსის ღია ბარათი. 

ინდიკატორები

  • იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს (მაგ., მიმართვის ფორმა, დამშვიდობების ფორმულას, ხელმოწერას, მისამართ, თარიღ);
  • კორესპონდენციის მიზანს უსადაგებს შინაარსს (მაგ., წვევა, რაიმეს შეთავაზება, მიწვევაზე/შეთავაზებაზე დათანხმება/უარის თქმა, მოკითხვა, ამბების შეტყობინება);
  • აღწერს ყოველდღიურ ამბებს;
  • სვამს კითხვებს კონკრეტული ინფორმაციის დასაზუსტებლად.

რესურსები