უცხ.ს.II.13.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს თხრობითი ტექსტი (ცხოვრებისეული ისტორია, მოგონება, დღიური).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟთა განწყობილებებს, გრძნობებს, თვისებებს;
  • ამოიცნობს მოქმედებებს, მათ თანამიმდევრულობას;
  • ამოიცნობს მოქმედებათა დროსა და ადგილს.

რესურსები