უცხ.ს.II.11.

მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სარეკლამო ხასიათის ტექსტი (ტურისტული ბუკლეტი, აფიშა, ანონსი).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციას (ავტორ, ტექსტის მიზან, ადრესატ);
  • ამოიცნობს სათაურს, ქვესათაურებს, რუბრიკებს, ილუსტრაციების წარწერებს;
  • ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (თარიღ, ფას, ადგილ, პირობებ, მონაწილე და სხვა);
  • ამოიცნობს შეფასებებს, რჩევებს.

რესურსები