უცხ.ს.I.6.

მოსწავლე ფლობს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარულ უნარს.

ინდიკატორები

  • ახმოვანებს ასოებს, ასოთშენაერთებს, მარცვლებს;
  • ბგერებს აკავშირებს შესაბამის ასოებთან, ასოთშენაერთებთან, მარცვლებთან;
  • ხმამაღლა და გარკვევით კითხულობს ნასწავლ სიტყვებს, გამოთქმებს, წინადადებებს, ტექსტებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები