უცხ.ს.I.33.

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხერხის გამოყენება ლექსიკური მარაგის გასამტკიცებლად და გასამდიდრებლად.

ინდიკატორები

  • სისტემატურად იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას;
  • ამოკრებს ცუდად ათვისებულ ლექსიკურ ერთეულებს;
  •  იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (მაგ., რამდენჯერმე გადაწერა, ხმამაღლა გამეორება, ერთი ფუძის სიტყვების, ანტონიმური/სინონიმური წყვილების დაჯგუფება, ასოცირება, კონტექსტში გამოყენება, თემატიკის მიხედვით დაჯგუფება და სხვა).

რესურსები