უცხ.ს.I.3.

მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობ თემატიკაზე აგებული მცირე ზომის ტექსტის (დიალოგის/მონოლოგი) მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს თემას (პერსონაჟებს/თანამოსაუბრეებ, მოვლენებს და სხვა);
  • ტექსტიდან ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, სად, როდის, რამდენი, რომელი, როგორი და სხვა);
  • ამოიცნობს ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს (სიხარულ, გაკვირვებას, გაბრაზება და სხვა);
  • დიალოგში განასხვავებს მეტყველების ფამილარულ და თავაზიან ფორმას.

რესურსები