უცხ.ს.I.24.

მოსწავლეს შეუძლია გარემოს აღწერა.

ინდიკატორები

  • მარტივი ფრაზებით აღწერს საკუთარ საცხოვრებელს/ოთახს;
  • საუბრობს საკუთარ თავზე, ახლობლებზე (მაგ., პირად მონაცემებზე, ყოველღიურ საქმიანობებზე, გატაცებებზე და სხვა);
  • აღწერს სურათს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები