უცხ.ს.I.23.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივინტერაქციაში მონაწილეობა. 

ინდიკატორები

  • სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე (მაგ., ოჯახი, საცხოვრებელი ადგილი, არდადეგები, აქტივობები, ამინდი, საყვარელი ნივთი, ცხოველი და სხვა);
  • მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციებში (შეხვედრა, გაცნობა, კაფეში შეკვეთის მიცემა და სხვა);
  • საუბრობს ტელეფონით ყოველდღიურ სიტუაციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე (მაგ., გაკვეთილების ცხრილი, შეხვედრის დანიშნ და სხვა);
  • სათანადოდ რეაგირებს თანამოსაუბრის რეპლიკებზე;
  • ცდილობს, უცხოურ ენაზე გადმოსცეს სათქმელი სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით (მაგ. ვერ გავიგე“; “ეს რას ნიშნავს?”; “რვეული შინ დამრჩა”, “მათხოვე ფანქარი!და სხვა).

რესურსები