უცხ.ს.I.22.

მოსწავლე ფლობს ელემენტარულ ფონოლოგიურ უნარ-ჩვევებს.

ინდიკატორები

  • გარკვევით იმეორებს ბგერებს, სიტყვებს, გამოთქმებს;
  • დიალოგების, სკეტჩების გათამაშებისას ან მინიტექსტების ზეპირად წაკითხვისას ცდილობს დაიცვას უცხოური ენისათვის დამახასიათებელი ინტონაცია, გამოთქმა.

რესურსები