უცხ.ს.I.21.

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს წერის სტრატეგიები ნაწერის დახვეწა-გაუმჯობესების მიზნით.

ინდიკატორები

  • მოიძიებს და ამზადებს აუცილებელ სასწავლო რესურსებს (მაგ., ლექსიკონ, ნიმუშ, საჭირო ენობრივ მასალა, გრამატიკულ ცნობარ და სხვა);
  • წერს შავ ვარიანტს;
  • გადაიკითხავს შავ ვარიანტს, სასწავლო რესურსზე დაყრდნობით ამოწმებს ნაწერს და ასწორებს შეცდომებს;
  • ათეთრებს ნაწერს.

რესურსები