უცხ.ს.I.2.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი მითითებებისა და სავარჯიშოს ინსტრუქციების მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე;
  • ასრულებს სავარჯიშოებს.

რესურსები