უცხ.ს.I.15.

მოსწავლეს შეუძლია ასოების, სიტყვების, წინადადებების წერა. 

ინდიკატორები

  • ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს სიტყვებს და წინადადებებს;
  • იცავს ასოთა გადაბმის წესებს;
  • კარნახით წერს ნასწავლ სიტყვებს, წინადადებებს.

რესურსები