უცხ.ს.I.12.

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ტექსტის წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟთა თვისებებს;
  • ამოიცნობს მოქმედებებს, მოვლენებს;
  • ამოიცნობს მოქმედებათა დროსა და ადგილს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები