უცხ.ს.I.11.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი კორესპონდენციის - სხვადასხვა ხასიათის ღია ბარათის (მისალოცის, მოსაწვევის, მოწვევის სამადლობელოს და სხვა), მარტივი შეტყობინების წაიკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ავტორის/ადრესატის ვინაობას;
  • ამოიცნობს გაგზავნის თარიღსა და ავტორის/ადრესატის მისამართს;
  • ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მაგ., შობის, დაბადების დღის მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება და სხვა);
  • ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (როდის, სად, ვინ, რატომ და სხვა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები