უცხ.ს.I.1.

მოსწავლეს შეუძლია საერთაშორისო სიტყვების, მარტივი ფრაზების, გამოთქმების მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • სიტყვების ნაკადში გამოარჩევს ცალკეულ სიტყვებს/ფრაზებს;
  • ამოიცნობს ფრაზების/გამოთქმების მნიშვნელობას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები