უცხ.დ.VI.9.

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის მარტივი ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი დახასიათებლების ამოცნობა. 

ინდიკატორები

  • ერთმანეთს ადარებს სხვადასხვა სახის ტექსტს კომპოზიციური აგებულების მიხედვით (მაგ., ინსტრუქციასა და შემეცნებითი ხასიათის ტექსტ), ასახელებს განსხვავებებს, მსგავსებებს;
  •  ამოიცნობს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს (მაგ., მოკითხვის, მილოცვის, დაპატიჟების და სხვა);
  • ამოიცნობს სინტაქსურ მიმართებებს მარტივი წინადადებების წევრებს შორის; 
  • ამოიცნობს ზმნის ახლანდელი, წარსული და მომავალი დროის გამომხატველ ფორმებს, ზმნიზედებს; 
  • ამოიცნობს ადგილმდებარეობისა და დროის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს (ზმნიზედას, სიტყვათშეთანხმებას, წინდებულს).

რესურსები