უცხ.დ.VI.3.

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის გაგება (მაგ., ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, მითი).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს პერსონაჟებს შორის არსებულ ურთიერთობებს;
  • ამოიცნობს ფაქტებისა და მოვლენების თანამიმდევრობას;
  • გამოკვეთს სიუჟეტურ ხაზს (როგორ დაიწყო, რა მოხდა, როგორ დამთავრდა);
  • განსაზღვრავს მოქმედებათა დროსა და ადგილს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს;
  • პერსონაჟთა საქციელიდან გამომდინარე, გამოაქვს დასკვნა მათი ხასიათის, თვისებების შესახებ;
  • ადგენს მარტივ გეგმას, ამოიწერს საკვანძო სიტყვებს, ენობრივ კონსტრუქციებს და მათზე დაყრდნობით მარტივი ენობრივი საშუალებებით გადმოსცემს ტექსტის ძირითად შინაარსს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები