უცხ.დ.VI.24.

მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და ჯგუფის წევრებთან თანამშრომლობა.

ინდიკატორები

  • სხვებს აცდის პასუხს;
  • კამათისას ყურს უგდებს განსხვავებულ მოსაზრებებს;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • მეწყვილესთან ერთად ჭრის დასმულ ამოცანას;
  • მეწყვილესთან ერთად ჩართულია ინტერაქციაში;
  • კორექტულად აღნიშნავს სხვის მიერ დაშვებულ შეცდომებს.
  • ეთათბირება თანაგუნდელებს ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების თაობაზე;
  • ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას;
  • გამოთქვამს საკუთრ მოსაზრებებს, უსმენს სხვისას;
  • თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში.

რესურსები