უცხ.დ.VI.2.

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ამინდის მარტივი პროგნოზის გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მისთვის ნაცნობ გეოგრაფიულ დასახელებებს;
  • ამოიცნობს ატმოსფერულ მოვლენებსა და ტემპერატურას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები