უცხ.დ.VI.19.

მოსწავლე იჩენს ინტერესს კულტურული განსხვავებების მიმართ.

ინდიკატორები

  • ავლებს პარალელს უცხო და მშობლიური კულტურის ფენომენებს შორის და პოულობს მსგავსებებს/განსხვავებებს;
  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს, დამოკიდებულებებს;
  • მოიძიებს დამატებით ცნობებს;
  • პოულობს ნასწავლი ანდაზის ანალოგიურს მშობლიურ ენაში და ადარებს გამოხატვის ფორმებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები