უცხ.დ.VI.18.

მოსწავლეს შეუძლია საკომპენსაციო საშუალებების გამოყენება

ინდიკატორები

  • სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ.: მიმიკას, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირებას /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს, ან მიუთითებს რაში გამოიყენება იგი და სხვა);
  • ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
  • ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან.

რესურსები