უცხ.დ.VI.16.

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად მეტყველება.

ინდიკატორები

  • აღწერს გარემოს (ოთახს, ქუჩა, სურათს);
  • სურათებზე დაყრდნობით აგებს და ჰყვება მარტივ ამბავს;
  • გეგმის მიხედვით ჰყვება მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის მოკლე შინაარსს;
  • საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., გეგმები, მეგობრები, გატაცებები, საყვარელი საქმიანობა და სხვა).

რესურსები