უცხ.დ.VI.15.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • სვამს/პასუხობს კითხვებს მისთვის ნაცნობი თემის გარშემო (მაგ., სტუმრად ქალაქში/სოფელში, ჩემი ეზო/სახლი, ოჯახი/მეგობრები, საყვარელი საქმიანობა/გართობა და სხვა);
  • პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ კითხვებს;
  • გამოთქვამს დამოკიდებულებას გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით, მოჰყავს მაგალითები პირადი გამოცდილებიდან;
  • გამოხატავს ემოციას, განწყობას, სურვილს;
  • მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., ტელეფონით შეხვედრის დანიშვნა; კაფეში; მოწმეების გამოკითხვა და სხვა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები