უცხ.დ.VI.13.

მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის დაცვა, გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები და შეუძლია მათი გამოყენება.

ინდიკატორები

  • იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს (მაგ., წინდებულს, ზმნიზედას);
  • იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადების წევრებს შორის (მაგ., ათანხმებს არსებით და ზედსართავ სახელებს რიცხვში/სქესში; ათანხმებს ზმნას არსებით სახელთან პირსა და რიცხვში);
  • შეარჩევს ზმნის სათანადო ფორმებს მითითებების მიცემისას;
  • იცავს სიტყვათა რიგს მტკიცებითი, უარყოფითი და კითხვითი შინაარსის შემცველ მარტივ გაუვრცობელ თუ გავრცობილ წინადადებებში;
  • იცავს ორთოგრაფიის წესებს, სწორად იყენებს სასვენ ნიშნებს.

რესურსები