უცხ.დ.VI.12.

მოსწავლეს შეუძლია ნიმუშის მიხედვით მცირე ზომის თხზულების შექმნა.

ინდიკატორები

  • შეარჩევს თემას;
  • აგროვებს, თავს უყრის ინფორმაციას;
  • განსაზღვრავს რუბრიკებს (მაგ., ფიზიკური მონაცემები, საკვები, საცხოვრებელი ადგილი და სხვა);
  • ქმნის მცირე მოცულობის ტექსტებს თითოეული რუბრიკისათვის;
  • ქმნის ან მოიძიებს ილუსტრაციებს (ნახატს, ფოტოს, ცხრილს);
  • წერს ტექსტის სრულ ვარიანტს, ყურადღებას აქცევს დიზაინს, ტექსტის კომპოზიციურ აგებულებას, სიტყვიერი და არასიტყვიერი ნაწილების განლაგებას.

რესურსები