უცხ.დ.VI.11.

მოსწავლეს შეუძლია პირადი (ელექტრონული) წერილის დაწერა.

ინდიკატორები

  • იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
  • ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და მისალმება-დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;
  • აღწერს ადამიანებს, საგნებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
  • სასურველი ინფორმაციის მოსაპოვებლად სვამს შეკითხვებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები