უცხ.დ.V.7.

მოსწავლეს შეუძლია შემეცნებითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტების წაკითხვა და გაგება(მაგ., ისტორიის, მითოლოგიის სფეროდან).

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის ინფორმაცია;
  • ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;
  • ამოიცნობს სხვადასხვა ინფორმაციას შორის არსებულ მარტივ ლოგიკურ კავშირებს.
  • ამოიცნობს პერსონაჟებსა და მათ მოქმედებებს. 

რესურსები