უცხ.დ.V.6.

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ტექსტის წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ტექსტში პოულობს რეპლიკებსა და მათ ავტორებს;
  • პოულობს მითითებულ ეპიზოდებს;
  • აკავშირებს მასწავლებლის მიერ მიცემული გეგმის ცალკეულ პუნქტს სათანადო მონაკვეთებთან;
  • მოიძიებს და ამოკრებს დამატებით დეტალებს (როგორი, სად, რამდენი და სხვა), რომლებიც მოსმენისას გამორჩა;
  • გეგმაზე დაყრდნობით გადმოსცემს ზოგად შინაარსს.

რესურსები