უცხ.დ.V.24.

მოსწავლეს აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება დაბრკოლებების მიმართ.

ინდიკატორები

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • აკვირდება შეცდომას და ცდილობს გაარკვიოს მიზეზი;
  • სვამს შეკითხვებს, ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეს აწყდება;
  • არ ერიდება საკუთარი აზრის/შეხედულების გამოთქმას;
  • ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.

რესურსები